اسناد

سند‌های تاریخی از جمله نامه‌ها و بیانیه‌های افراد و موسسات بهائی در ارائه توضیحات و پاسخ به اتهامات دروغینی که علیه دیانت بهائی مطرح می‌شود.