داستان جدیدی در حال شکل گرفتن است

داستان جدیدی در حال شکل گرفتن است؛ داستان همبستگی اقشار متنوع مردم، در راه ساخت و آبادانی ایران