بیش از ۴۰ سال آزار و سرکوب با هدف حذف بهائیان

بهائیان در مقابل بیش از چهار دهه سرکوب سیستماتیک، همواره تلاش کرده‌اند تا در کنار دیگر هموطنان خود برای آبادی ایران و دستیابی به عدالت و آزادی تلاش کنند.