بازتاب گزارش سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» در مورد رفتار حکومت ایران با بهائیان در رسانه‌های جهان

در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۳، گزارشی بی‌سابقه توسط دیده‌بان حقوق بشر، یک سازمان برجستۀ حقوق بشری، منتشر شد که در آن آمده است آزار و سرکوب سیستماتیک ۴۵ سالۀ جامعۀ بهائی توسط حکومت ایران، بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی، مصداق جنایت علیه بشریت است.