آپارتاید اقتصادی

خرداد 1403

حکومت ایران با تخریب و تصرف زمین‌های بهائیان در روستای احمدآباد، تلاش می‌کند تا حق امرار معاش ساده را از بهائیان سلب کند.