کنفرانس‌های بهائی

اردیبهشت امسال جوامع بهائی در سراسر جهان وارد یک دوره برنامه‌ی جدید می‌شوند. به این مناسبت بهائی‌ها و افراد دغدغه‌مند از هر عقیده و پیشینه‌ای در کنفرانس‌ هایی دور هم جمع شده تا یادگیری‌های گذشته رو با هم مرور کنند و برای افزایش تلاش‌ برای ساخت جوامعی بهتر با هم مشورت کنند.
اردیبهشت امسال جوامع بهائی در سراسر جهان وارد یک دوره برنامه‌ی جدید می‌شوند. به این مناسبت بهائی‌ها و افراد دغدغه‌مند از هر عقیده و پیشینه‌ای در کنفرانس‌ هایی دور هم جمع شده تا یادگیری‌های گذشته رو با هم مرور کنند و برای افزایش تلاش‌ برای ساخت جوامعی بهتر با هم مشورت کنند