ادعای دروغ صدا و سیما در مورد در دسترس نبودن کتاب‌های آئین بهائی

یکی از روش‌های بهائی‌ستیزی که در سال‌های اخیر شدت یافته انتشار ادعاهای دروغ در مورد آئین بهائی و بهائیان در رسانه‌های رسمی ایران است. اطلاعات صحیح در مورد آئین بهائی را میتوانید از وبسایتهای رسمی زیر دریافت کنید:

https://www.bahaisofiran.org/

https://www.bahai.org/fa/library/

https://www.bahai.org