نفرت‌پراکنی روی دیوارهای شهر

نفرت پراکنی روی دیوارهای شهر: بخشی از کارزار حکومتی سرکوب بهائیان در ایران