عید رضوان

عدالت، آزادی و برابری آرمان مشترک ما ایرانیان است. دستیابی به این خواسته‌ها، همگی ما را در مقصد مشترک و در تلاش یکی می‌کند.