تغییر روش‌ سرکوب‌های اخیر بهائیان ایران

آذر ۱۴۰۲

بخشی از بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی