داستان یکی از بی‌شمار بهائیان ایران

داستان یکی از بی‌شمار بهائیان ایران که املاک و اماکن کسب و کارشان مصادره می‌شود.