یورش به یک گروه تحصیلی و حمله به کسب دانش

قائم‌شهر، بهمن ۱۴۰۲

در صبح روز ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، در قائم‌شهر، زمانی که گروهی از جوانان بهائی در منزل شخصی جمع شده بودند، ۱۵ مأمور وزارت اطلاعات با هجوم به داخل منزل و حمله به عمل سادۀ تحصیل علم، اقدام به تفتیش محل کردند. چند جوان بهائی برای شرکت در یک امتحان، به عنوان بخشی از دوره‌های غیررسمی دانشگاهی‌شان در این خانه بودند. حکومت ایران جوانان بهائی را از ورود به دانشگاه‌های معتبر کشور منع می‌کند و بهائیان برای ادامۀ تحصیلات عالی مجبور به تحصیل از طریق گروه‌های غیررسمی در منازل شخصی هستند.