حقیقت چیست؟

رسانه‌های حکومتی ایران تصویری منفی از بهائیان ارائه می‌دهند. اما حقیقت چیست؟