بهائیان ایران از حقوق شهروندی برخوردار نیستند

بهائیان ایران با وجود عشق به ایران و تلاش برای پیشرفت آن، صرفا به دلیل اعتقاد‌اتشان همواره مورد آزار و اذیت بوده‌اند که نشانگر تلاش حکومت ایران برای نابودی سیستماتیک جامعۀ بهائی به عنوان یک جامعۀ زنده و پویا است. نقض آشکار حقوق شهروندی بهائیان به طور مداوم از تریبون های رسمی حکومت ایران انکار می شود.

سایت «خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران» نمونه‌های مختلفی از تبعیض و آزار و اذیت بهائیان ایران را از ابتدای تاریخ این آئین در قالب بیش از ۷۵۰۰ سند، فیلم و عکس منتشر نموده است.

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa