تاریخ بهائی و جنبش آزادی‌خواهی زنان در ایران

بر اساس آثار بهائی، پیش‌شرط لازم جهت سعادت جامعه و برقراری صلح در جهان، برابری زنان و مردان و مشارکت کامل زنان در تمامی جنبه‌های زندگی می‌باشد.