تلاش‌های بهائیان ایران در زمینه برابری جنسیتی

تلاش‌های بهائیان ایران در زمینۀ برابری جنسیتی با حضور دکتر مینا یزدانی و دکتر سیامک ذبیحی مقدم