برابری شرط صلح و ثبات

برابری زنان و مردان از شروط اولیه و ضروری پیشرفت و رفاه جامعۀ بشری است.