از انکار تا برآمدن حقیقت

سرکوب بهائیان ایران نه به دلیل ارتکاب جرم، بلکه به دلیل ضدیت و مخالفت با اصول اعتقادی آئین بهائی صورت می‌گیرد؛ اصولی چون برابری زن و مرد، آزادی اندیشه، جست‌وجوی مستقل حقیقت و …