پیامدهای انحطاط دین

همان‌طور که فهم انسان از حقایق مادی در طول زمان تکامل می‌یابد، درک ما از حقایق معنوی نیز پیوسته کامل‌تر می‌شود. بنابراین نوع انسان نیازمند فهم جدیدی از دین متناسب با دوران بلوغ بشر است تا پاسخگوی پرسش‌های بی‌شمار او باشد.