ادعای دروغ دشمنی بهائیان با اسلام

ادعای دشمنی بهائیان با اسلام دروغی است که با هدف تحریک حساسیت‌های دینی و عرفی مردم مطرح می‌شود تا زمینه سرکوب بهائیان را فراهم سازد.