ادعاهای دروغ صدا و سیما عليه دیانت بهائی

یکی از روش‌های بهائی‌ستیزی که در سال‌های اخیر شدت یافته انتشار ادعاهای دروغ در مورد آئین بهائی و بهائیان در رسانه‌های رسمی ایران است. ترویج دروغ و نفرت‌پراکنی علیه گروه‌های مختلف زمینه را برای سرکوب بیشتر آن‌ها فراهم می‌کند.