تخریب و مصادرۀ زمین‌های کشاورزی بهائیان

بخشی از آزار سیستماتیک گروهی از ایرانیان، که با وجود بیش از چهار دهه سرکوب، همواره سعی داشته‌اند تا در کنار دیگر هموطنان خود جهت آبادی ایران و دستیابی به عدالت، آزادی و برابری تلاش کنند.