بیانیه‌ها

بیانیه‌ها و اعلانیه‌های مطبوعاتی جامعهٔ جهانی بهائی (‌BIC) و مطالبی با استناد به پیام‌ها و نامه‌های بیت‌العدل اعظم در ارتباط با اتهامات دروغینی که به آئین بهائی وارد می‌شود